Støyskandale i Hurum
Støyskandale i Hurum
Oppdatert :10 nov 2016
Skjermbilde 2016-11-09 14.51.26

Boligidyll i Holmsbu, men herjet av støyforurensing hver weekend om sommeren fra utendørs musikkarrangement, uten kontroll av kommunen. (foto: Wikimedia) 

Tenk deg at du bodde i en idyll. Men slik at naboens kommersielle musikkarrangement gav støyoverskridelser 1000 ganger anbefalt grenseverdi på soverommet ditt om natten. Selv om du sov med vinduet lukket. 30 - 40 ganger i løpet av sommermånedene. Og at du har opplevd dette i åtte år, og at du og andre naboer gjentatte ganger har tatt dette opp med kommunen (som har ansvar etter forurensningsforskriften såvel som folkehelseloven). Vært i kontakt med kommunelege, etatssjef, rådmann og ordfører. Uten arkivføring og uten merkbar inngripen mot åpenbare brudd på bestemmelsene. Pushet på gjennom fylkesmann og sivilombudsmann. Først etter åtte år er det gjennomført støymålinger - som viser store overskridelser! Les mer    

Hurum kommune bestilte til sist, på forsommmeren, en støyundersøkelse fra et anerkjent akustisk firma. Det skulle kartlegge støyen i forbindelse med et par konserter, i form av en såkalt varslet undersøkelse. Støyrapporten var bebudet i løpet av konsertsesongen. Støyplagete etterlyste rapporten hos kommunen, uten resultat. Da sesongens siste konsert nærmet seg, bestilte den støyplagete selv en støyundersøkelse - for selv å skaffe dokumentasjon. Norsk forening mot støy rykket ut til en uvarslet støyundersøkelse. Målinger ble gjort hos den støyplagete som bodde nærmst utekonsertstedet, på soverommene med lukkede vinduer. Dette er stille rom som etter regelverket har særlige krav til beskyttelse mot støy. 

    På Støyfoeningens kalibrerte klasse 1 Norsonic støymåler ble det målt rekordhøy støy.

    Arrangøren har hevdet at det var gjort støydempende tiltak

Støyforeningens representanter dro fra stedet ca kl 01.00. Da var konserten fortsatt i gang, men ebbet ut for noen. To politibiler var på stedet, en mann var lagt i jern. En ambulanse kjørte bort med det som muligens var mannens motstander.  

Oppnådde ikke kontakt med kommunen

Da vi oppsummerte måleresultatene og gikk gjennom sakspapirene, fant vi grunn til å kontakte kommunen for å få deres syn på saken. Vi oversendte samtidig på forhånd Støyforeningens utredning til orientering. Det må sies at vi ikke lyktes med å få kontakt med kommunen - hverken epost, tekstmedinger eller telefonhenvendelser ble besvart. Det eneste som ble oppnådd - tror vi - var at den støyplagete et par dager etter Støyforeningens henvendelse fikk tilsendt et eksemplar av støyrapporten som kommunen hadde bestilt. Den bekreftet at selv den varslede støymålingen hadde  dokumentert støy langt over akseptable grenser. Kanskje det var grunnen til at kommunen hadde sittet og ruget på rapporten en stund før informasjonen ble delt videre.   

  

Hva Støyforeningens rapport dokumenterte

I tillegg til kommunens ordfører, rådmann, etatssjef og kommunelege, ble rapporten også sendt fylkesmannens miljøavdeling og sivilombudsmannen til orientering, siden disse forvaltningsnvåene også hadde vært inne i bildet i løpet av de åtte årene. 

   Støyrapporten dokumenterer støy betydelig over tillatte grenseverdier hos den støyplagete, som er nær nabo av konsertstedet. I tillegg utsettes ansatte ved kafeen for støy i nærheten av - og kanskje over - grense for tillatt støy på arbeidsplassen. Av den grunn sendes rapporten også til Arbeidstilsynet til orientering. 

Målingene ble foretatt på boligens soverom, med lukkede vinduer. 

     Høyeste LAeq var 47,8 (tillatt grense 25,0), LAF max 54,1 (tillatt grense 27) og LCF max 80,6 (tillatt grense 47). Desibelskalaen er logaritmisk. Resultatene indikerer målte lydenergier på inntil 500 ganger (desibel A) og inntil 1000 ganger (desibel C) verdiene for anbefalte grenser. (Grensene for mer enn 6 arrangement/år)  

Vil du vite mer om konserter og støy? Last ned Helsedirektoratets

Kan bety helsekonsekvenser

Store doser støy medfører helserisko. Det er utgangspunktet for at Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for utendørs musikkarrangement. Veilederen skal ta vare på helsen til konsertpublikum, arbeidstakere og naboer. Hørselsskader oppstår nødvendigvis ikke akutt (selv om det også kan skje) men utvikler seg ofte over tid slik at man ikke umiddelbart er oppmerksom på faren. En undesøkelse ved Karolinska sykehuset i Stockholm fastslo at hørselsskade er årsak nr 1 til utstøtelse fra arbeidslivet. Også i Norge rapporteres hørselsskader som en av de fremste skader i arbeidslivet. Det er derfor gode samfunnsmessige grunner til å ta støy på alvor.

     Desto viktigere i dette tilfellet fordi den undersøkte konserten er en av 30 arrangerte utekonserter ved musikkkafeen hittil i år. I følge kafeens nettside er det bebudet nye konserter utover høsten. 

Brudd på retningslinjene

Fylkesmannens vedtak 26. juni 2015 satte en grense for antall utekonserter - maks 10 arrangement. Konsertene skulle avsluttes kl 23. Et arrangement kunne - etter søknad til kommunen - holde på til kl 01.00. Lydnivået skulle være innenfor de forsvarlige terskelverdiene. Fylkesmannen i Buskerud forutsatte også at kommunen fulgte opp at rammene ble respektert. Det er vanskelig å se at dette er håndhevet av kommunen. Som nevnt har antall konserter passert 26, og det er bebudet flere i kafeens egen markedsføring. Antallet konserter viser fakta, uansett hva som sies i kommunens dokumenter. Det vises også til at kafeeier har iverksatt støydempende tiltak som en begrunnelse for at det holdes flere konserter enn tillatt (!).  En del av kommunens handlinger i denne saken fremstår som skinnmanøvre, fordi antall konserter tross fylkesmannens vedtak fortsatt langt overskrider rammene, og de omtalte støydempende tiltak er vanskelig å få øye på eller merke effekten av. Et minstekrav er at disse tiltakene dokumenteres.  

Kommunens ansvar

Kommuneldelsen bør se seg selv i lys av følgede:

Støy er forurensning

Forurensingsloven fastslår at støy er forurensing. 

I § 2.(retningslinjer) sies det om gjennomføringen av loven, pkt 1:1.

Det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner sted. Dette er et ansvar som også påligger Hurum kommune.

    I Forurensningsforskriften § 5-1 sies det om formålet: «….. å fremme menneskers helse og trivsel ved å sette minstekrav til innendørs støynivå og unngå at dette nivået overskrides. Et videre formål er å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering gjennom krav om å kartlegge støy og opplyse befolkningen om eksponering av støy og støyens virkninger, og ved å utarbeide handlingsplaner og gjennomføre støyreduserende tiltak».

       Vi kan ikke se at kommunen fullt ut har forholdt seg til dette ansvaret i denne saken.

Helse - lov og folkehelse

Kommunens ansvar i forhold til folkehelseloven. Den sier i § 4 om Kommunens ansvar for folkehelsearbeid:

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

    Loven sier uttrykkelig at støy er en av de miljøfaktorer som skal tas vare på i henhold til miljørettet helsevern. Til nå har dette ikke skjedd i saken i Hurum kommune. Det kan se ut som den behandling som har skjedd til nå,  ikke har vært betryggende på en måte som kan skape tillit til resultatet. Dette burde ha skjedd en nøytral, fyldestgjørende dokumentasjon av støystatus. Så er ikke gjort.

Krav om informasjon og innsyn

I medhold av lov om miljøinformasjon har borgerne  krav på å motta all relevant informasjon om forurensning (også støy) fra den bedrift, virksomhet, etat som er ansvarlig for forurensningen (støyen). Er støyen over tillate grenseverdier, er det normalt forurenseren som må sørge for/betale for avbøtende tlltak. 

     Forurenser kan for øvrig også trekkes til ansvar i medhold av granneloven.

     Det er vanskelig å se at Hurum kommune har fulgt opp disse lovene - eller fylkesmannens vedtak -  på en forsvarlig måte. Det ligner mer på en skandale.

Den jævla naboen

Brudd på søkeplikt, brudd på antall konserter, bedragerske konsertbetegnelser («trubadur» med 5 mannsband og forsterker)- bærer preg av mangel på respekt for forsøkene på å etablere forsvarlige rammer for konsertvirksomheten. Det er spesielt å observere når han som er ansvarlig for støyen samtidig er folkevalgt, sitter i kommunestyre og formannskap. Noen spekulerer på om den nære kontakt med kommunens ledese er grunnen til at han har tatt seg så store friheter. Men det forklarer ikke konsertarrangørens plumpe smak ved å sørge for at mange av konsertene spiller «Den jævla naboen» som en hilsen til naboene som ikke liker at han forsøpler nabolaget med støy.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan