Støyforskrift fører til at flere rammes av støy
Støyforskrift fører til at flere rammes av støy
Oppdatert :29 mai 2013

Støyforskrift er nytale for rammer for øking av trafikk – og dermed støy. Det inntrykket sitter mange igjen etter å ha sett nærmere på erfaringene med støyforskrift for Gardermoen. Flere, blant annet ordføreren i Nannestad i et brev til OSL, påpeker dette. Det nye systemet med støykorridorer og kurvete innflyginger – i stedet for rene linjer for flytraseer - sprer støyen i tynnere lag utover omgivelsene. Konsekvensen er at flere beboere blir berørt, men de økte støymengdene er spredd over et større område, slik at støynivået i punktmålinger på bakken ikke når opp til tiltaksgrensen i henhold til T-1442. Selv om flere berøres av støy opp mot grenseverdiene kan Avinor kan si at man oppfyller støymålene!

Norsk forening mot støy sa at denne strategien for «støyreduksjon» bør endres.

Flyplass trafikkskilt

Det pågår støytkartlegging og arbeid med tiltaksplaner ved andre av de største flyplassene. Beboerne er hermed advart om disse indikasjonene på hva som kan være intensjonene ved dette arbeidet: nemlig ønsket om å øke trafikken.

Dette var noen av synspunktene som kom frem da Norsk forening mot støy under høring i Stortingets kommunikasjons- og transportkomite i slutten av mai, fikk kommentere en ny stortingsmelding om Avinor.

Resignasjon

Det er over tid etablert en viss resignasjon om det ikke nytter å klage på unødig flystøy. Støyforeningen mener at Avinor må tilrettelegge bedre ordninger for at flyplassene kan kommunisere med omgivelsene, og registrere og følge opp avvik.

For de som får forstyrret sin nattesøvn av nattlige overflyginger oppleves de nattrestriksjoner som måtte finnes i forskriften fra 2011 som lite tilstrekkelige eller hensiktsmessige sammenlignet med et reelt nattflygingsforbud.

En innringer fra Nordstrand i Oslo (40-50 km fra Gardermoen) forteller at han etter traseomleggingen ved Oslo lufthavn i 2011, i sommernatten regelmessig blir vekket av sent innkommende fly, mest typisk i 01-tiden – «forsinket fra Bergen» og rundt kl 04 «forsinket retur fra Las Palmas» i hans termer. I likhet med storparten av Oslos befolkning som bor under flytraseene, har han aldri ringt og klaget. I følge Avinors begreper har de oppfylt sine støyforpliktelser overfor ham.

Reaksjoner

Under høringen ble det også påpekt at brudd på toleransekorridorer og andre støyreduserende tiltak må få konsekvenser for de som bryter støyforskriften. Ved bruk av økonomiske sanksjoner bør slike beløp øremerkes til avbøtende tiltak som kan komme lokalbefolkningen til nytte.

Støyforeningens høringsuttalelse om Avinor.

Link til Stortingsmelding 38 (2012-2013) om verksemda til Avinor.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan