Politihelikopterne: store avvik fra fastlagte flytraséer
Politihelikopterne: store avvik fra fastlagte flytraséer
Oppdatert :22 des 2022
Skjermbilde 2022-12-08 kl. 09.22.08

De svarte linjene markerer traséene politihelikoptrene skulle følge i sin ordinære tjeneste, og som ble støykonsekvensutredet ved den opprinnelige konsesjonen. Datakartet viser hvor politiet faktisk flyr (røde og mørkeblå soner) med lavere flyhøyde og nær store boligområder.

Norsk forening mot støy har kikket politiet i kortene og kan dokumentere at politihelikoptrene oftere flyr andre traseer enn de som ble støyberegnet og lagt til grunn i vedtatt reguleringsplan og konsesjon for politiets helikopterplass på beredskapssenteret, nær tett befolkning, skoler og barnehager. Antall flybevegelser er også betydelig høyere enn tillattt konsesjon. Det er også erkjent at helikopteret støyer mer enn det som lå til grunn ved støyberegningen til den opprinnelige reguleringen.

     Det er ikke gjort støyanalyse av den endrete trasebruken, og den fastlagte miljøplanen for driften følges ikke. Støyforeningen har sendt bekymringsmedling til Luftfartstilsynet om brudd på regulerings- og konsesjonbestemmelser. Etter vår avsløring har politiet bestilt støyvurdering av de trasévalgene de nå praktiserer. Og søker om konsesjon for å øke trafikken med 42 %.

I forbindelse med at det var varslet søknad om utvidet konsesjon for helikopterplassen på Taraaldrud sendte Norsk forening mot støy på sensommeren et omfattende omfattende bekymringsnotat (kan lastes ned nederst) med dokumentasjon av avvik både når det gjelder flyvirksomheten og rutiner som politiet var pålagt å følge ved Oslo helikopterplass, Taraldrud. Vi ba Luftfartstilsynet om å gjøre et grundig tilsyn og vurderer virksomhet ved helikopterplassen i lys av de avvik vi pekte på.

Vi pekte på at det er spesielt viktig at det utføres nye støyberegninger og evaluering av støybelastningen, slik statlig reguleringsplan har pålagt Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB). Vi mener at det er påvist så store feil og svakheter i konsekvensutredningen at den må utredes på nytt, som et ledd i denne evalueringen av støybelastning.

Vi ba også om at Politidirektoratets søknad, datert 23.06.2022, om endringer i konsesjon blir avvist inntil tilsyn er gjennomført og de påviste avvik er rettet.

Vi beklaget også at Politiets helikoptertjeneste og Politiets Nasjonale Beredskapssenter var kommet i denne situasjonen. Vi mener mye av årsaken ligger i hvordan Justis- og beredskapsdepartementet gjennomførte den statlige reguleringsplanen. De kalte prosjektet et «følge- forskningsprosjekt», uten at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som ansvarlig departement, ble involvert. Til tross for protester fra KMD ble mange av statens bestemmelser og prosedyrer for gjennomføring brutt. Det har gått ut over bl.a. Politiets behov og rettighetene til naboer av beredskapssenteret.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan