Oslo: Endret støyforskrift
Oslo: Endret støyforskrift
Oppdatert :10 nov 2015
oslostøf

Oslo har gjort endringer i støyforskriften. Ill. etter foto av Tanya Constantine.

Oslo har en egen støyforskrift, som enkelte innen miljørettet helsevern (MHV) har sagt de misunner kommunen. De viktigste forskjellene på støyforskriften og det alminnelige regelverket, f.eks. T-1442 (Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging):

  • Støyforskriften inneholder flere påbud (skal og må) der T-1442 har bør og anbefaler.
  • Kommunen skal ta hensyn til innsovningsfasen, kl. 23–01, f.eks. med krav om at bygge- og anleggsstøy skal unngås da. T-1442 har bare en anbefaling om at slik støy om natten (målt som gjennomsnitt) ikke skal overstige 45 dBA.
  • Enkelte krav til bygge- og anleggsstøy er slappere enn i T-1442 (men T-1442 blir ikke dermed opphevet).

Flere og skal

Støyforskriften har noen viktige skal og , f.eks.:

§ 9.Beregning av økning i støy ved driftsendring o.l.
«Før det foretas etablering, driftsendring eller utvidelse av bedrift, garasjeanlegg, bensinstasjon, pukkverk, flyplass eller annen stedfast virksomhet som medfører støy for omkringboende og andre, skal (min uht.) eieren foreta en beregning av hvorvidt dette vil medføre økning av støyen. Kommunen kan kreve at beregningen blir forelagt det.
Viser beregningen at etableringen, driftsendringen eller utvidelsen vil medføre en økning av støyen for omkringboende og andre, plikter eieren eller den som er ansvarlig for virksomheten på eget initiativ å forelegge planene for kommunen som kan pålegge vedkommende å utarbeide forslag til tiltak som vil redusere støyen til et nivå som ikke antas å ville medføre fare for helseskade eller som kommunen etter omstendighetene likevel finner å kunne godta, og å gjennomføre disse tiltak før den nye eller utvidede virksomhet blir satt i gang, jf. § 5.

§ 11.Restriksjoner ved trafikkstøy
Finner kommunen at trafikken i boligområder kan medføre helseskadelig støy, skal det ta opp forslag overfor trafikkmyndighetene om å få innført trafikkrestriksjoner. Disse restriksjoner kan være av generell karakter, gjelde mellom bestemte klokkeslett, eller rettes mot bestemte fremkomstmidler.

§ 12.Støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet
I bygge- og anleggsvirksomhet må støyen ikke overskride de støygrenser som er fastlagt i tabell 1 med merknader. Hvilken av de 4 områdetyper som skal få anvendelse i det enkelte tilfelle avgjøres av kommunen. Målingen foretas etter reglene i § 13.
For bygge- og anleggsvirksomhet i omgivelser som ikke uten videre er omfattet av Tabell 1, fastsetter kommunen støygrenser for hvert enkelt tilfelle. Alternativt kan kommunen i slike tilfeller i stedet kreve å få seg forelagt til godkjenning de støyreduserende forholdsregler som treffes.
For impulsiv støy gjelder bestemmelsene i § 14.

Hele støyforskriften.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan