Hvor mye koster støyforurensing samfunnet?
Hvor mye koster støyforurensing samfunnet?
Oppdatert :12 mars 2019
Skjermbilde 2019-02-28 09.39.50

Lärm kostet - støy koster. Støy utgjør en betydelig samfunnskostnad. Sveitsiske miljømyndigheter har beregnet at veitrafikkstøy utgjør 17,5 % av trafikkens "eksternkostnader". I Norge settes andelen til 1,9 %.  

Støy er skadelig og påfører samfunnet kostnader. Anslaget av hvor mye støyen koster, varierer fra land til land. F.eks mener Sveits at støy utgjør 17,5 % av veitrafikkens totale eksternkostader. England enda høyere. Norske anslag er 1,9 % ! Kan det lave anslaget forklare den labre norske offentlige insatsen mot støy? Hvor dekkende er de norske beregningene for den virkelige kostnaden.

    Vi møter av og til utsagn om at dekning av samfunnskosnader for støy fra veitrafikk er lagt inn i avgiftssysemet for biltrafikken, både i engangsavgifter og veibruksavgifter. Uten nærmere presiseringer. Norsk forening mot støy har bedt Finansdepartementet om informasjon om hvordan dette praktiserers og omfanget av en eventuell støykomponent i avgiftene, slik at vi kan ha en mer opplyst diskusjon av om avgifter på trafikkstøy tilstrekkelig bidar til støyrduserende tiltak.   

Norske støykostnader 544 mill. kroner? 

    I svaret fra departementet (se link) beskrives i hvilken grad støykosnader er regnet inn i avgiften.  Det er ikke engangsavgift på bildekk og eksosanlegg, fordi dette regnes som slitedeler, og dermed heller ikke støyavgft! Vi kan også se at TØI - se link - på oppdrag for myndighetene har beregnet støyens årlige samfunnskostnadr til 471 millioner kroner (2012), ca1,9 % av veitrafikkens eksternkosnader. I dagens kroneverdi tilsvarer det ca. 544 milioner kroner (2018). Departementet understreker at avgiftene i prinsipet skal være provenynøytrale. Vi undres om offentlig innsats mot støyens skadevirkninger ikke er mer enn 544 milliner kroner, og om det ikke er på tide med nye beregninger av hva støy koster det norske samfunnet. Mer enn 2 millioner nordmenn er utsatt for støy i helseskadelige doser.

Sveits og England regner anderledes

I Sveits beregner man at samfunnskostnader fra støy utgjør totalt ca. 1,8 milliarder sveitserfranc, tilnærmet 16 milliarder kroner. Helsekostnadene alene er beregnet til 745 mill CHF/ 6,5 milliarder kroner. 

Sveits anslår at støykostnadene står for 17,5 % av trafikkens eksterne kostnader. Norge 1,8 %. 

    Sveits anslår at støy utgjør 17,5 av veitrafikkens eksternkostnader, mens trafikkulykker av alle kategorier utgjør 22 %. Engelske miljømyndigheter har offentliggjort en beregning av samfunnskostnader av støy som sier endog at støy koster samfunnet like mye - eller mer - enn trafikkulykker. 

    Begge beregningene antyder at støy koster samfunnet minst ti ganger mer enn norske beregninger legger til grunn. Avgjørende for resultatet er hvilke faktorer som legges i beregningen. Uansett fremstår den norske beregningen fra TØI som lav. Siden den er delvis dimensjonerende for den norske, offentlige innsatsen mot støy, er det grunn til å se på regnestykket en gang til.

Sveitsiske myndigheters støykalkyle 

Mer om sveitsisk støyberegning

Engelsk støyberegning

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan