Helligdagsfred 17. mai?
Helligdagsfred 17. mai?
Oppdatert :16 mai 2018
17maitog

17. mai er offentlig høytidsdag, ikke helligdag. Men det er ikke fritt frem for å støye. Foto Morten Johnsen/Wikimedia Commons.

17. mai er offentlig høytidsdag, ikke helligdag. Den omfattes derfor ikke av loven om helligdagsfred (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12), unntatt hvis den faller på en søndag, Kr.Himmelfart eller en av pinsedagene. Lov om 1. og 17. mai (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1947-04-26-1) sier uttrykkelig at « § 1.1. og 17. mai er høgtidsdager og skal være jamstelt med søndager, men ikke når det gjelder føresegner om kirkelige handlinger eller helligdagsfreden.» Likevel er det ikke fritt frem for å støye.

Straffeloven krever ro og orden

Straffeloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*#KAPITTEL_2-5
§ 181. Ordensforstyrrelse
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer
a) den alminnelige fred og orden,
b) lovlig ferdsel,
c) omgivelsenes nattero, eller
d) omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg.

  

Oslos støyforskrift

Oslos støyforskrift (https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/1974-10-09-2) har flere krav mot støy også på off. høytidsdager,
»§ 6.Utendørs bruk av høyttalere
Faste og mobile høyttalere må ikke brukes utendørs i boligstrøk mellom kl. 20.00-07.00, på søn- og helligdager og på offentlige høytidsdager, dersom lyden fra høyttalerne fremkaller helseskadelig støy.»

§ 8.Kommunens virkemidler og tilsyn
Når det foreligger helseskadelig støy, kan kommunen påby at støykilden om nødvendig stoppes eller at støyen begrenses til et nivå som etter omstendighetene må anses forsvarlig.
 Kommunen kan også påby at støykilden avbrytes om kvelden og natten mellom visse klokkeslett, på søn- og helligdager og på offentlige høytidsdager. Kommunen skal i sin vurdering legge vekt på at støy i boligområder i den vanlige innsovningsfase mellom kl. 23.00-01.00 såvidt mulig skal unngås.
 Kommunen kan innenfor rammen av første og annet ledd fastsette nærmere regler for å begrense skadevirkningene fra forskjellige typer av støykilder.»

Grannelova (naboloven)

Grannelova (naboloven, http://www.lovdata.no/all/hl-19610616-015.html) sier «§ 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.
I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.
I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader.
Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.»

Spørsmålet kan være hvorvidt atøyende arbeid 17. mai er urimelig eller uturvande, eller «er venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader.»

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan