De blåblå har nevnt støy i plattformen
De blåblå har nevnt støy i plattformen
Oppdatert :08 okt 2013

Før valget påpekte vi at ordet «støy» overhodet ikke forekom i Hs og Frps partiprogrammer. I så måte er regjeringsplattformen et fremskritt, for på s. 60 skriver de:
«Det er viktig å ta vare på bymarker og grønne lunger i byene som viktige rekreasjonsområder for befolkningen, og arbeide for å redusere støyplager gjennom å følge opp nasjonale og internasjonale forpliktelser.» De kan også sette sitt utvetydige stempel på handlingsplanen mot støy, som nettopp nå er under revisjon. Den er unevnt i plattformen. Det som er nevnt, er ikke udelt positivt.

ernasiv

De har nevnt støy på s. 60 i regjeringsplattformen. Foto Wikipedia

Mer fart gir mer støy

Regjeringen understreker flere steder at den vil bygge landet. En påfallende forskjell fra de «rødgrønne» er mer satsing på motorveier, og høyere fartsgrenser. De ønsker å heve fartsgrensen på motorveier til 110 km/t, den vil bygge mer motorveier («Effektive, sikre og miljøvennlige veier»), og den vil «Ha som ambisjon at nye, trygge, fullverdige norske motorveier dimensjoneres til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.» Uansett hvor effektive, sikre, miljøvennlige, trygge og fullverdige de blåblå motorveiene blir, så gir høyere fart mer støy. Et tykt lag med ordsminke må heller ikke forveksles med støysvake veidekker. Mer støy gir også H/Frps ønske om å «Begrense bruken av streknings-ATK, dvs fotobokser som fotograferer samtlige bilister og måler gjennomsnittsfart, og ikke innføre dette på nye strekninger før ordningen er evaluert.» Vet ikke de blåblå at Statens vegvesen evaluerte streknings-ATK i 2011? http://www.vegvesen.no/_attachment/196324/binary/593960, og fant at den kunne redusere gjennomsnittsfarten med 10 %.
    Nå lover regjeringen også mer satsing på jernbane og kollektiv bytrafikk. Den planlegger utbygging av Intercity-området og nye jernbanetunnel under Oslo.
Mer flytrafikk

«Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelse for at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet…Endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn Rygge slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstid utvides.» Regjeringens forståelse for flytrafikk som miljø- og støyproblem virker lite utviklet.
Færre trailere?

«Regjeringen vil legge til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Det vil gi både trafikksikkerhets- og miljøgevinst, ved at betydelig færre tunge kjøretøy kjører på norske veier.» Vi får håpe det vil motvirke noe av det H/Frps effektive, sikre, miljøvennlige, trygge og fullverdige motorveier vil føre med seg. Forurensningene fra skipene selv blir redusert hvis regjeringen følger opp løftet om å «Legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner.»
Mer motorferdsel i utmark

De vil «La kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark. Erfaringsmessig fører dette som regel til en slappere praksis, med mer bruk av snøscootere og andre former for eksosisk og støyende «friluftsliv».
Og nabostøy?

Regjeringen vil «Forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter» og «Forenkle kravene til utleieboliger.» Hvis «forenklingene» inkluderer slappere støykrav, vil nabostøyen øke – desto mer fordi vi får flere naboer: Befolkningen i de største byene har økte kraftig, og denne utviklingen vil forsterkes fordi regjeringen ønsker å redusere støtten til landbruket.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan