Nyheter
Årsmøtet 18. august: Gjenvalgte foreningens styre
Oppdatert : 21 des 2020
Skjermbilde 2020-12-21 kl. 20.47.43

BT: Hans Otto Watne ble valgt til en ny periode som styreleder. Han har ledet Støyforeningens styre siden 2016.

Det koronautsatte årsmøtet i Norsk forening mot støy ble til slutt avholdt 18. august, delvis ved personlig fremmøte og delvis ved fremmøte via Zoom. To styremedlemmer : Sven Brun og Ingunn Milford sto på valg, og hadde sagt seg villige til gjenvalg. Varamedlemmene Tim Hofer og Pål Sjøwall sto også på valg og sa seg villige til gjenvalg. Dette var også valgkomiteens innstilling.       

       Årsmøte gjenvalgte alle med akklamasjon. Styremedlemmer videre er derfor Hans Otto Watne, Kristin Sandaker, Ole-Erik Yrvin (alle 1 år), og Ingunn Milford og Sven Brun (begge 2 år).  Tim Hofer og Pål Sjøwall er vararepresentanter for 1 år. 

    Årsberetning  og revidert regnskap med overskudd, ble godkjent.

    Årsmøtet gjenvalgte Langseth Revisjon AS som revisor for foreningen.

    På påfølgende første styremøte konstituerte det nye styret seg og gjenvalgte Hans Otto Watne som styreleder. Han har vært styreleder i foreningen siden 2016.

Les årsmeldingen og regnskap 2019 for Norsk forening mot støy:

Støyforeningen deltok på innspillsmøte til NTP
Oppdatert : 21 des 2020
Skjermbilde 2020-12-21 kl. 21.37.14

10. september arrangerte samferdselsminister Knut Arild Hareide stormøte for å få innspill fra bl.a transportorganisasjoner og miljøorganisasjoner til arbeidet med rullering av Nasjonal Transportplan 2022 -2033. Norsk forening mot støy takket ja til invitasjonen. Vi benyttet anledningen til å kommentere det selsomme i NTP sist gang ble lagt frem - og vedtatt av Stortinget - med en ramme på 1000 milliarder kroner uten spor av innsats for å redusere støy. Enda samferdselssektoren er ansvarlig for 90 % av den registrerte utendørsstøyen i Norge, med store helsekonsekvenser og endog for tidlig hos noen av dem som bor langs støyende infrastruktur. Det er dermed stort potensial for forbedring av miljøprofilen til NTP gjennom bruk av midler til støytiiltak og andre miljøformål.  

Se og hør Støyforeningens innlegg. 

Ny norsk rapport: Samfunnets regning for støyforurensing blir stadig dyrere
Oppdatert : 04 juni 2020
Skjermbilde 2020-02-26 15.56.46

I vinter kom en ny forskningsrapport fra TØI om de såkalte eksternkostnader fra transport. Støy og konsekvenser av støy - deriblant en stor helseregning - er blant disse kostnadsfaktorene. Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet, grunndataene er innhentet fra de norske infrastrukturetatene, mens TØI har gjort de samfunnsøkonomiske beregningene. Rapporten er kvalitetssikret av et internasjonalt forskerpanel, og er nå tilgjengelig på nettet.  Generelt anslår vi at den nye anslaget på hva støy koster samfunnet nå er 20-30 % høyere, men vi ser eksempler at støykostnader som tidligere var anslått til 0,5 - 1 % av transportens eksternkostnader, i bestemte situasjoner utgjør mer enn 50 % av disse kostnadene! Denne informasjonen bør helt klart få innflytelse på prioritering og tiltak i neste NTP. Vi håper at alle relevante politiske komiteer, også Stortingets transportkomité setter seg inn i rapporten.

Les mer og last ned rapporten

Støyforeningen deltok med appell om vindkraftstøy foran Stortinget
Oppdatert : 04 juni 2020
Skjermbilde 2020-05-29 10.27.24

Støyforeningen representert ved generalsekretær Ulf Winther (til v.) deltok med en orientering om støy fra vindkraftanlegg på ett av Motvind Norges ukentlige markeringer foran Stortinget. Her sammen med stortingsrepresentant Sylvi Listhaug, Frp, og generalsekretær Rune Haaland, Motvind Norge. Foto: Sven Brun.

Støyforeningen var bedt om å orientere om støyforurensing fra vindturbiner. Andre appellanter var denne dagen var bl.a stortingsrepresentant Sylvi Listhaug som har fremmet et hasteforslag om vindkraft, og generalsekretær Rune Haaland, Motvind Norge. Ulf Winther representerte Støyforeningen. Han omtalte blant annet en stor finsk vindkraftundersøkelse som offentliggjøres i juni, om hvorfor vi ikke kan overse infralyd, og hvorfor Miljødirektoratet bør gjøre veilederen M 128 mer vitenskapelig korrekt når det gjelder helsekonsekvenser av støy.

Les hele

I Støyåret 2019 kunne ikke den manglende norske støyinnsatsen lenger skjules
Oppdatert : 03 juni 2020
Skjermbilde 2019-12-05 15.27.57

Skolebarn fra Norge og tre europeiske land i et ERASMUS samarbeidsprosjekt om støy besøkte norske myndigheter og opplevde norske offentlig unnvikenhet om støy. De besøkte også Norsk forening mot støy der de fikk snakke om prosjekttemaet sitt.   

Støyåret 2019 demonstrerte på mange måter de mangler som har preget norske myndigheters arbeid med støyforurensing, i særdeleshet den politiske unnfallenheten. Vi lar de internasjonale skolebarnas erfaring vise hvor pinlig tomt det er mht. politisk innsats mot støy. Men støyåret 2019 viser å mange måter hvor viktig det er å gjøre gode evalueringer og forsterke innsatsen for å redusere støy. Ikke bare med ord, men i konkret handling.

Les mer om støyåret 2019    

Støyforeningens innspill til samferdselsministerens digitale folkemøte
Oppdatert : 03 juni 2020
Skjermbilde 2020-06-03 12.12.58

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til digitalt folkemøte om Nasjonal Transportplan 11. mai. Støyforeningen tok imot invitten og sendte inn 9 momenter som kan bidra til at NTP ikke bare blir en kjøpefest for veifrelste, men for første gang blir et dokument som også tar et fullgodt ansvar for støyskadene transport påfører samfunnet. Vi tok i våre momenter utgangspunkt i at tidens utfordringer krever en bedre økonomisk husholding med transportoppgaver og en mer forpliktet holdning til de samfunnsnytte beregninger som følger de enkelte prosjektene. Nytt ved denne korsveien er at samfunnet nå har oppdatert kunnskap om de kostnader transportstøyen påfører samfunnet.   

Les hele uttalelsen

Støyforeningens høringsuttalelse til skjenkebestemmelser i Nordre Follo
Oppdatert : 03 juni 2020
Skjermbilde 2020-06-03 11.03.27

Nabostøy er et hensyn kommunen må vurdere seriøst når den skal fastsette åpningstider for skjenkesteder, særlig med tanke på uteservering. 

Legg også serveringsloven til grunn ved fastsettelse av nye skjenkebestemmelser for den nylig sammenslåtte kommunen Nordre Follo. Serveringsloven ser ut over det alkoholpolitiske og legger også vekt på hensynet til naboene. Det var Støyforeningens anbefaling da den avga høringsuttalelse i mai. Støyforeningen) hadde fått en rekke henvendelser fra medlemmer i Nordre Follo kommune i forbindelse med at kommunen er i ferd med å utarbeide og vedta ny lokal forskrift. Henvendelsene uttrykte bekymring for at kommunen inntar en smal og ufullstendig tilnærming i arbeidet med ny lokal forskrift.

Les hele høringsuttalelsen

Konfliktrådet: 90 % av nabokrangler løses med dialog
Oppdatert : 28 april 2020
naboenjensen

Ikke dette, men… Ill. Carl Barks. Copyright © Walt Disney Production.

   

I krangler med den j….. naboen er politi og rettsvesen absolutt siste utvei. Leder av Konfliktådet Øst, Ethel Fjellbakk Wright, mener å kunne bevise at dialog er den beste medisin mot dårlig naboforhold. Over 90 % av sakene finner en løsning når de havner hos Konfliktrådet. Og et møte i Konfliktrådet er gratis, mens en rettssak som regel koster mer enn en haug varmepumper og motorgressklippere.

     Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan