Nyheter
Støyforeningens uttalelse til Oslo kommunes planprogram for sin arealplan
Oppdatert : 02 mars 2021
Skjermbilde 2021-02-17 kl. 21.28.49

En stor del av byens støyplager har sin opprinnelse på tegnebrettet! Det vitner om systemsvikt i planprosessen, men forteller også at grep kan gjøres for å endre utviklingen. 

I februar leverte Støyforeningen en 6 siders uttalelse til forslaget til planprogram for Oslo kommunes arealplan. Støyforeningen mener at den jevne veksten i antall støyplagete i kommunen demonstrerer at dagens planprosess og arealplan ikke fremmer løsninger for byens støyplagete. 

 I følge byens egen handlingsplan mot støy bor 61 % av Oslos befolkning i gul støysone eller det som verre er: rød støysone.    Verdens helseorganisasjon (WHO) understreket i sin tilråding til skjerpede støykrav i Europa i 2018  at selv det å bo i gul støysone over tid øker risikoen for å pådra seg alvorlig sykdom og for tidlig død. Gjennom flere av Oslos reviderte handlingsplaner er det dokumentert at antall støyplagete vokser jevnt og trutt. En stor av denne økningen kan ikke forklares med trafikkvekst, men må tilskrives måten byen driver sin arealpolitikk. En stor del av støyplagene har sin opprinnelse på tegnebrettet. Støyforeningen peker på at programforslaget er lite konkret og minner om strikken som kan strekkes i det uendelige.

Vi opplever at programdokumentet inneholder alle de honnørord som man må påregne heretter vil kjennetegne hvert eneste grønnvaskingsprojekt, utbyggingsplaner maskert som klimatiltak, men som først og fremst har profittmaksimerende effekt - tett, høyt, små leiligheter, og der ubrukelige balkonger pga støy og luftforurensing regnes som en del av utearealet. 

Vi ønsker at klare, stringente, ambisiøse støykrav, totalt og som rekkefølgekrav vil kunne bidra til å skille skitt og kanel. I vårt forslag peker vi på en del konkrete forbedringspunkter. Les mer. 

Frøya-legen som lenket seg fast mot vindturbinstøy 
Oppdatert : 02 mars 2021
Skjermbilde 2021-03-01 kl. 21.53.25

Allmennlege Steven Crozier fikk bot for ikke å ha etterkommet politiet, men leverte prikkfri orientering om vindkraftstøyens helseskadelige virkninger og hvorfor motstand mot vindkraft er god forebyggende legegjerning.

   Steven Crozier er allmennlege med fokus på forebyggende medisin. Han praktiserer på Frøya, og mente først at påståtte helseplager på grunn av vindkraftstøy var innbilning. Han undersøkte forskningen rundt temaet infralyd  og fant at han måtte engasjere seg i motstanden mot vindkraft, for å forebygge helseskader. Han satt i en lenkegjeng for å hindre anleggsdriften, ble arrestert av politiet og er nå dømt til 15 000 kr i bot for ikke å ha gjort som politiet sa. 12. februar i Fosen tingrett presenterte han vitenskapelig forskning som viser at protest mot vindkraft forebygger skader på folkehelsen. Retten fant ikke feil i dokumentasjonen, men ila bot for ikke å ha etterkommet politiet.  Leser du mer vil du også finne link til hans 155 siders partsinnlegg med omfattende forskning som dokumenterer helserisiko med vindkraftstøy.

Nesten ingen partier prioriterer støy
Oppdatert : 23 des 2020
Skjermbilde 2017-05-16 14.59.42

Pass på politikerne dine. Nesten ingen av de foreløpige politiske partiprogrammene inneholder tilnærming til støy av betydning. Vil ikke se, vil ikke høre, vil ikke nevne ordet STØY. 

2 millioner nordmenn bor i gul støysone - eller det som verre er: rød støysone. Begge soner medfører økt helserisiko for alvorlig sykdom, for dem som bor der. Skal man dømme etter partiprogrammene må du ikke tro at partiene er noe særlig opptatt av dine støyproblemer. Uten støytema i programmet, heller ingen støydebatt av betydning.

Så, er du støyplaget og politisk interessert? I det kommende valgåret bør du snakke med politikerne dine og forsøke å forbedre valgprogrammet før neste stortingsvalg. Vi har sett på de foreløpige dokumentene. For noen er det førsteutkast, for andre er det 2. utkast. Ordet støy forekommer ikke, og praktisk talt heller ikke sammenhenger som har betydning for å redusere støy. (med noen få unntak) Er det rart at politikere unngår å diskutere støy? De mangler referanser. Ta kontakt med dem og avhjelp dem berøringsangsten. Les mer og se hvilke partier som nevner støy.

Statsbudsjettet 2021 - Støyforeningens innspill
Oppdatert : 23 des 2020
Skjermbilde 2020-12-23 kl. 14.10.35

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021 leverte Norsk forening mot støy innspill til budsjettene for fire departement: Samferdsels-, Miljø-, Helse-, og Kommunal- og moderniseringsdeparrtmentet. Vi deltok i Zoom-høringer med tre av komiteene, mens Miljøkomiteen denne gang bare tok i mot skriftlige innspill og ikke gjennomførte muntlig høring. Vår ambisjon med høringene er å peke på hvordan staten bedre kan bruke sine midler for å redusere støyplage, håndheve sitt støyansvar og tilrettelegge for bedre bomiljø og livskvalitet for landets borgere.

Se film fra høringene. 

Film høring Transportkomiteen 

Film høring Kommunalkomiteen

Film høring Helse- og sosialkomiteen

Skriftlig høringsinnspill til komiteene:

Les mer

Støyprisen 2020 til Torbjørn Reime
Oppdatert : 21 des 2020
Skjermbilde 2020-12-21 kl. 11.01.15

Bt: På vegne av Norsk forening mot støy overrekker stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (til v.) æresprisen Årets Støydemper til Torbjørn Reime fra Hå. Foto: Støyforeningen.

Støyprisutdeling med Antibac. Fredag 18.12 ble æresprisen Årets støydemper tildelt Torbjørn Reime fra Hå i Rogaland. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) foretok overrekkelsen. 

Prisen er innstiftet av Norsk forening mot støy og ble overrakt på en enkel, koronatilpasset markering i Oslo, med sosial distanse, antibac og kun 5 personer i det store rommet.

   - Prisen understreker viktigheten av at sivilsamfunnet enkeltvis eller i grupper engasjerer seg i spørsmål om støy i lokalmiljøet. Blant annet er det viktig å involvere seg i lokale plan- og reguleringssaker. Det har betydning for å sikre at støyhensyn blir tatt vare på, sa Per Olaf Lundteigen ved overrekkelsen. - Torbjørn Reime er et fremragende eksempel på modig, utholdende og grundig engasjement mot støy. I tillegg til egne saker har han også bidratt med viktige impulser til støyarbeid  både lokalt og nasjonalt.  

    Norsk forening mot støy har fulgt Reimes støyengasjement gjennom en rekke år. Den finner hans innsats gjennom hittil 12 år både inspirerende og nyttig for foreningen. - Reimes innsats har avdekket mangler i kommunal og statlig forvaltning av støyansvar, og svikt i bruken av verktøy som beslutningstakerne bruker for å sikre en reell beskrivelse av støyutfordringene, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy. 

se film fra overrekkelsen.

Les mer

Støy angår alle! Engasjer deg!
Oppdatert : 22 des 2020
Skjermbilde 2020-12-22 kl. 12.54.08

I høst tok Norsk forening mot støy i bruk en ny oppdatert brosjyre for å presentere sin virksomhet. Den beskriver støyutfordringer som stadig vil bli større som følge av befolkningsvekst, fortettingspolitikk, usammenhengende og mangelfull håndheving av regelverk av støyvern, fraværende politisk prioritering, og en arealplanlegging som ikke tar hensyn til menneskers rett til sunne lydomgivelser.

         Brosjyren oppfordrer oss mennesker til engasjere oss mer i vern mot støy og fremme av sunt lydmiljø. Vår viktigste støymiljølov og folkehelselov i dag er nok plan- og bygningsloven. Den danner grunnlaget for hvor godt vi former  våre fremtidige omgivelser. Viktige beslutninger med langtrekkende konsekvenser tas i plansaker. Hensyn veies mot hverandre. Det er kjempeviktig at det er et sterkt folkelig engasjement for å beksytte gode lydmiljøer. Ellers risikerer støyhensyn å miste prioritet i den politiske avveiningen som skjer i plansaker. Kampene for godt lydmiljø vinnes best med loalt engasjement.

Les foreløpig brosjyre:

Les mer om støy og engasjement

Årsmøtet 18. august: Gjenvalgte foreningens styre
Oppdatert : 21 des 2020
Skjermbilde 2020-12-21 kl. 20.47.43

BT: Hans Otto Watne ble valgt til en ny periode som styreleder. Han har ledet Støyforeningens styre siden 2016.

Det koronautsatte årsmøtet i Norsk forening mot støy ble til slutt avholdt 18. august, delvis ved personlig fremmøte og delvis ved fremmøte via Zoom. To styremedlemmer : Sven Brun og Ingunn Milford sto på valg, og hadde sagt seg villige til gjenvalg. Varamedlemmene Tim Hofer og Pål Sjøwall sto også på valg og sa seg villige til gjenvalg. Dette var også valgkomiteens innstilling.       

       Årsmøte gjenvalgte alle med akklamasjon. Styremedlemmer videre er derfor Hans Otto Watne, Kristin Sandaker, Ole-Erik Yrvin (alle 1 år), og Ingunn Milford og Sven Brun (begge 2 år).  Tim Hofer og Pål Sjøwall er vararepresentanter for 1 år. 

    Årsberetning  og revidert regnskap med overskudd, ble godkjent.

    Årsmøtet gjenvalgte Langseth Revisjon AS som revisor for foreningen.

    På påfølgende første styremøte konstituerte det nye styret seg og gjenvalgte Hans Otto Watne som styreleder. Han har vært styreleder i foreningen siden 2016.

Les årsmeldingen og regnskap 2019 for Norsk forening mot støy:

Støyforeningen deltok på innspillsmøte til NTP
Oppdatert : 21 des 2020
Skjermbilde 2020-12-21 kl. 21.37.14

10. september arrangerte samferdselsminister Knut Arild Hareide stormøte for å få innspill fra bl.a transportorganisasjoner og miljøorganisasjoner til arbeidet med rullering av Nasjonal Transportplan 2022 -2033. Norsk forening mot støy takket ja til invitasjonen. Vi benyttet anledningen til å kommentere det selsomme i NTP sist gang ble lagt frem - og vedtatt av Stortinget - med en ramme på 1000 milliarder kroner uten spor av innsats for å redusere støy. Enda samferdselssektoren er ansvarlig for 90 % av den registrerte utendørsstøyen i Norge, med store helsekonsekvenser og endog for tidlig hos noen av dem som bor langs støyende infrastruktur. Det er dermed stort potensial for forbedring av miljøprofilen til NTP gjennom bruk av midler til støytiiltak og andre miljøformål.  

Se og hør Støyforeningens innlegg. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan