Nasjonale støymål

Nasjonalt støymål

Miljøvernmyndighetenes mål er at støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas. Støy er forurensning etter forurensningsloven.

Et nytt nasjonalt støymål ble vedtatt 2007. Det er todelt:

  1. Støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999. Dette er rettet mot den generelle støyplagen i Norge. Det er ikke i nærheten av å bli oppfylt. Støyplagen har tvert imot økt, vesentlig fordi stadig flere plages av veitrafikkstøy. Jernbanen har riktignok overoppfylt støymålet, men forårsaket bare 4 % av støyplagene fra før, så det har liken innvirkning på totaltallet.
  2. Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 % innen 2020 i forhold til 2005. Dette målet er rettet mot de som er utsatt for de høyeste støynivåene. Her er utviklingen mer positiv, vesentlig fordi stadig flere boliger blir godt støyisolert.

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) skriver følgende om det nasjonale støymål og Regerjingens handlingsplan mot støy 2007-2011:

Veitrafikk er den største støykilden i Norge. Støy fra fly- og togtrafikken har blitt redusertsiden 1999, men økt støybelastning fra veitrafikken oppveier denne positive utviklingen.Ulike tiltak gjør at de som var utsatt for støy i 1999 var noe mindre plaget i 2007.Tilflytting til støyutsatte områder og befolkningsvekst gjør likevel at flere samlet settutsettes for støy.Handlingsplanen for perioden 2007-2011 omfatter styrket FoU-satsing som grunnlag fornye virkemidler og tiltak som reduserer støyen ved kilden, og økt satsing på tiltak somkan settes i verk på kort sikt. Handlingsplanen angir hvilket departement som har ansvarfor oppfølgingen av de ulike punktene i planen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan