Vedtekter

Vedtekter for Norsk forening mot støy (sist endret på årsmøtet 12. mars 2014).

§ 1. Foreningens navn er
 Norsk forening mot støy

§ 2. Foreningens formål Foreningen skal bidra til å redusere og forebygge støybelastning og støyplager i Norge, for derved å sikre en bedre helse og livskvalitet. Dette skal blant annet skje gjennom å opplyse og veilede om støyproblemer i samfunnet, og arbeide for å redusere disse. I sitt arbeid skal foreningen være en aktiv og løsningsorientert samfunnsaktør for gode lydmiljøer.

§ 3. Enhver kan bli medlem av foreningen mot å betale en årlig kontingent hvis størrelse bestemmes av årsmøtet.

§ 4. Foreningens organer
 Foreningens organer er Årsmøtet, Styret, samt som kontrollorgan en valgt revisor. Daglig leder møter i styret som sekretær med tale- og forslagsrett.

§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra Styret minst 3 uker i forveien. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Det skal på hvert årsmøte legges fram regnskap og revisjonsmelding for vedtak, samt årsbudsjett til orientering.

Årsmøtets dagsorden:

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Budsjett

4. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

5. Fastsettelse av kontingent

6. Vedtektsendringer

7. Andre saker nevnt i møteinnkallingen, som styret legger frem.

Medlemmer som ønsker å ta opp saker på Årsmøtet, må ha sendt inn forslag innen 1. februar

§ 6. Ekstraordinært årsmøte

 Ekstraordinært årsmøte kan holdes hvis styret finner dette ønskelig pga. spesielle forhold, eller hvis minst ¼ av medlemmene forlanger det. Innkalling og stemmegivning skjer som på ordinært årsmøte.

§ 7. Støyforeningens sekretariat
 Sekretariatet forestår foreningens løpende oppgaver ut fra formålsparagrafen. Daglig leder, kan i samråd med styret, ansette annet lønnet personale.

§ 8. Styret
 Styret består av 5 medlemmer, som velges på årsmøtet for to år. På hvert årsmøte uttrer henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene. De kan gjenvelges.
 Årsmøtet velger videre for ett år av gangen to fast møtende vararepresentanter, som kan gjenvelges.
 Styret konstituerer seg selv, og velger sin arbeidsform og organisering.
 Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
 Vararepresentantene har bare stemmerett når noen av styremedlemmene er fraværende.
 Styret skal i samarbeid med daglig leder og det sakkyndige råd særlig følge utviklingen i støysektoren i samsvar med foreningens formål - og med passende mellomrom søke holdt offentlige opplysnings-/debattmøter.

§ 9. Sakkyndig råd
 Foreningen skal ha et sakkyndig råd som velges av styret for to år av gangen og med adgang til gjenvalg. Rådet settes sammen på en slik måte at det så vidt mulig dekker den nødvendige ekspertise for å kunne uttale seg om de forskjelligartede former for støy. Rådets medlemmer bistår styre og sekretariat med råd og veiledning, og med uttalelser.

§ 10. Vedtektsendringer
 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 11. Foreningens oppløsning
 Foreningens oppløsning vedtas på to påfølgende årsmøter, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være kunngjort i innkallingen til årsmøtene. Det siste årsmøtet vedtar hvordan foreningens midler skal nyttes. Disponering av midlene må skje i samsvar med foreningens formål.

Norsk forening mot støy ble stiftet i 1963

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan