Transportkomiteen vil ha økt satsing på støytiltak
Transportkomiteen vil ha økt satsing på støytiltak
Oppdatert :19 juni 2013

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har avlevert sin innstilling til Nasjonalt Transportplan 2014-2023. Komiteen hadde blant en del merknader om støy. Ikke minst om økt satsing på kilderettede støytiltak, blant annet økt satsing på støysvak asfalt, og å øke krav til støyreduksjon på lastebil.

Stortinget 61112 260

Partiene bak ett av regjeringsalternativene ved høstens Stortingsvalg, har stilt seg bak viktige støymerknader i innstillingen til Nasjonal Transportplan som ble behandlet i Stortinget 18. juni.

Et flertall av Transportkomiteens medlemmer, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, peker på behovet for kilderettede tiltak for å redusere støy fra veitrafikk, og peker på at det bør settes i gang mer systematisk utprøving og bruk av støysvak asfalt, og at krav om å øke krav til støyreduksjon på lastebilerbør vurderes.

T2012_1218

Komiteflertallet påpeker at mulighetene til å skjerpe støykravene til tunge kjøretøy må utforskes bedre.

Komiteen ber regjeringen i samarbeid med transportetatene og Avinor forsterke innsatsen for å nå nasjonale støymål. Komiteen støtter at det også skal settes et nasjonalt mål for nattstøy.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti,er opptatt av at Nasjonal transportplan skal bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og redusert støy.

Flertallet er spesielt opptatt av å forbedre luftkvaliteten i områder som i dag opplever overskridelser av grenseverdier for svevestøv og NO2, og ber regjeringen om å bidra til at målene for luftkvalitet og støy følges opp i arbeidet med bypakker og framtidige bymiljøavtaler. Lokale myndigheter har også et stort ansvar for å prioritere tiltak og virkemidler som reduserer lokal luftforurensning.

Flertallet viser til at vegtrafikk er den største kilden til støyplager i Norge i dag. Den økte satsingen på kollektivtrafikk og sykkel er derfor viktig også for å redusere støyplagene i samfunnet.

Flertallet er positive til at gjennomføringen av tiltakene i Nasjonal transportplan skal føre til renere luft og redusert støy. Flertallet mener at det er viktig å forbedre luftkvaliteten, spesielt i de områdene der man i dag opplever overskridelser av svevestøv og NO2. Det videre arbeidet med bypakkene og nye avtaler innenfor rammene av belønningsordningen bør vektlegge hensynet til luftkvaliteten. Statlige og lokale myndigheter har et stort ansvar for å legge til rette for tiltak som samlet forbedrer både luftkvalitet og fremkommelighet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at køprising sammen med satsing på kollektivtransport er det mest effektive og treffsikre virkemiddelet for å redusere NO2-utslippene i byene.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at veitrafikk er en kilde til støyplager. En satsing på kollektivtransport i storbyene som er mer ambisiøs enn hva regjeringen legger opp til, vil i større grad kunne redusere støyplagene.

Link til Transportkomiteens innstilling.

Les mer om demping av støy på lastebiler.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan