Støyfri dag brukt til kritikk av myndighetenes snøscooterforsøk
Støyfri dag brukt til kritikk av myndighetenes snøscooterforsøk
Oppdatert :17 juni 2014

Bred felles markering mot frislippet av snøscootere preget årets støyfrie dag 30. april. Daglig leder Hanne Herrman, Norsk forening mot støy, nestleder Ellen Paalgard, Norges Naturvernforbund, og fagsjef Kjartan Askim, Den norske Turistforening, holdt appeller i Studenterlunden og advarte mot forsøksordningen for snøscootere som nå settes i verk i stort omfang i nesten 100 kommuner. Forsøket er både farlig og et lovmessig diskutabelt eksperiment. Det setter naturmangfold og dessuten den viktige ressursen som stillhet representerer, i fare.

 

Støy DnT og Naturvern 1000

Natur- og miljøorganisasjoner brukte Støyfri dag til å kritisere regjeringens snøscooterforsøk. Fra venstre Hanne Herrman, Kjartan Askim og Ellen Paalgard

Det er ventet at antall snøscootere kan øke opp mot 300 000 kjøretøy i forsøksperioden. Det vil bli politisk vanskelig å reversere ordningen, selv om den uorganiserte norske majoriteten ønsker å bevare stillheten i naturen. 9 av 10 nordmenn sier at naturens stillhet er en av de viktigste grunnene til at de oppsøker skog og fjell.

Da spørsmålet om snøscootere og loven om motorferdsel i utmark var oppe i Stortinget i mars 2013, advarte Støyforeningen mot utviklingen. Erfaringene viste at natur- og friluftsinteresser kommer til kort i kommunenes behandling av spørsmål om motorferdsel, og at kommunalministerens tillit til kommunene i denne saken, synes ubegrunnet og på tvers av tidligere evalueringer. Forsøksordningen som nå settes i verk, anses som et av de største tilbakeskritt på generasjoner, når det gjelder å beskytte naturlig lydmiljø og stillheten i naturen.

Støyprisen 2014 v3

Erna og Jens må dele ansvaret for den støymessig ulykksalige forsøksordningen for snøscootere og vannscootere, det mest massive tilbakeskritt for stillheten i naturen på generasjoner. Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft, som representant for regjeringsmakten i flere perioder, har blitt utpekt som den som mottar Støyforeningens verstingpris for denne dåden. Ill: Didrik Hvoslef-Eide

Norsk forening mot støy markerte blant annet dagen ved å tildele miljø- og klimaminister Tine Sundtoft støyprisen årets verstingpris for snøscooterforsøket. Hun mottar prisen på vegne av både den sittende og den forrige regjerings befatning med saken.

Velplassert verstingpris

- Gratulerer med valg av prismottaker, det må være den mest velplasserte Versting-prisen for uønsket støy som noen sinne er utdelt, sa nestleder Ellen Paalgard i Naturvernforbundet i sin appell på støyfri dag. Hun kom inn på mange betenkelige sider ved snøscooter-forsøket:
 Regjeringen vil endre motorferdselloven vår. I formålsparagrafen står det at «Formålet med denne lov er (…) å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag, med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.». I praksis har dette hindra ren fornøyelseskjøring, som alle vet vil ramme friluftsliv og naturmangfold sterkt.

Lovstridig

Men regjeringen synes åpenbart at en lovendring har man ikke tid til å vente på, og snikinnfører i stedet en praksis som gir alle kommuner som har lyst (!) - lov til å sette i gang med et «forsøk» - samtidig som det eksisterende lovverket forbyr den samme praksisen. Dette er erklært lovstridig av Stortingets Utredningsseksjon. Sivilombudsmannen kommer om få dager med en erklæring som trolig har samme konklusjon.

Spesielt demokratisk er dette ikke. Særlig ikke når alle meningsmålinger også viser klare flertall MOT liberalisering, og at folk flest er MOT fornøyelseskjøring i norsk natur. Nesten 45 000 enkeltpersoner skrev under på Turistforeningens underskriftsaksjon for fortsatt «Stille natur». Legger vi svenske forhold til grunn, vil 300 000 snøscooeter i løpet av få år invadere norsk natur. Langt de fleste av dem vil vi møte i områder der vi så langt har vært forskånet for støyende og hurtiggående motorkjøretøyer, sa Paalgard.

(les hele Paalgards appell

)

Det store flertall sier nei til støy i naturen

- Vi lever i en tid med et stadig høyere tempo, og hvor mulighetene til å oppleve stillhet er begrenset.For veldig mange mennesker er derfor naturen det stedet som oppsøkes for å få ro og fred. 9 av 10 nordmenn har friluftsliv som en av sine fritidsaktiviteter. 85 % av oss, fremhever stillhet som en viktig årsak til å drive med friluftsliv. Det store flertallet av Norges befolkning ønsker ikke mer støy i naturen, sa Kjartan Askim. Han er fagsjef for naturforvaltning i Den norske turistforening.

Han sa videre:

Når alle kommuner som ønsker å delta kan bli med, når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket ikke blir reelt, og når det ikke finnes planer for hvordan forsøket skal evalueres og kunnskapen tas i bruk, da er det ikke lenger et forsøk, men en fullskala endring av motorferdsel i norsk natur under dekke av å være et forsøk. Dette er udemokratisk! Naturen og friluftslivet er fellesgoder, og fellesskapet må og skal legge de overordnede føringene.

Askim pekte på at nylig fremmet stortingsrepresentantene Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og Ola Elvestuen fra Venstre et representantforslag om å avslutte snøscooterforsøket, og endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag på en måte som sikrer økt lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer. Dette er et klokt forslag. Det vil sikre en demokratisk prosess, hvor alle sider av saken vil bli belyst. Vår oppfordring går til stortingsflertallet. De har muligheten til å stoppe det ulovlige forsøket. Tiltak med store negative konsekvenser for norsk natur og norsk friluftsliv fortjener en demokratisk prosess, sa Askim.

(lese hele Askims appell

Kort sammendrag av snøscootersaken. Last ned.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan