Støyforeningen med innspill til Oslos revisjon av handlingsplan mot støy
Støyforeningen med innspill til Oslos revisjon av handlingsplan mot støy
Oppdatert :09 april 2018
Skjermbilde 2018-04-09 13.10.34

Oslo skal revidere sin handlingsplan mot støy, og har invitert til innspill. Støyforeningen har takket ja til invitasjonen og git synspunkter.  

Da vi først hadde tatt imot invitten, ble vi revet med og levert et 10 siders innspill. Vi betonte vår frykt for at det skulle bli en handlingsplan uten handling og la vekt på følgende hensyn i vårt innspill:

  • Den neste handlingsplanen må ha en tydeligere, målorientert tilnærming, støttet av mer ambisiøse tiltak for å skape støyreduksjon ved støykildene.
  • Handlingsplanen må legge til rette for mer effektiv og forpliktende mekanismer for  rapportering og overvåking.
  • Ha konkrete måltall for hvor mange som skal få redusert støy i sine omgivelser.
  • Bruke et klart, praktisk og direkte språk, slik at planen fremstår tilgjengelig for borgerne. 
  • Planen må sikres finansiering av målrettede tiltak for støyreduksjon.  

Norsk forening mot støy mottar årlig ca 1200 henvendelser om støy fra publikum og har ut fra det en god oversikt over hva som trykker befolkningen mht. støyutfordringer og skadene dette påfører støyplagete. Vi ser også utilstrekkeligheten i lover og regelverk som skal beskytte befolkningen mot helseskadelig støy, og dessuten sviktende myndighetspraksis,  -tiltak og -planer mot støyforurensning. Foreningen ser regelmessig  at lover, eller praksisen i medhold av loven, ikke oppfyller vedtatte mål og løfter fra myndighetene, det være seg stat eller kommune. Vi vil også påpeke den begrensningen som til nå er lagt for handlingsplanen ved at den i henhold til forurensingsforskriften kun retter seg mot mot støyen fra transportområdene, gjør at planen mister noen sentrale elementer i forhold til kommunens virkeområde. 

Frykter fortsatte vedtak uten gjennomføringskaft

Det må kunne konkluderes at målene for å redusere antall støyutsatte ikke oppnås gjennom Nasjonal handlingsplan mot støy 2007-2011 (oppdatering ut 2017) og Handlingsplan mot Støy i Oslo kommune 2013–2018.  Statistikkene om antall støyutsatte, både fra SSB og Oslo kommune, viser at antall støyplagede har økt 60 % fra 1999 og at 60 % av Oslos innbyggere er plaget av veistøy. Det er heller ikke mulig å registrere noen gjennomgripende tiltak for å redusere støy, og den vedtatte handlingsplanen er i hovedsak uten realiserte handlinger. Veitrafikk står for den mest helseskadelige støyen og utgjør ca. 90 % av helseskadene.  Samtidig har Oslo kommune vedtatt Norges største avviksområde for utbygging i rød støysone, og fortetting og utbygging i støysoner i nabokommunene skjer også i høy fart. I Oslo- området bor en stadig økende del av landets mest støyutsatte befolkning. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan