Støy angår alle! Engasjer deg!
Støy angår alle! Engasjer deg!
Oppdatert :22 des 2020
Skjermbilde 2020-12-22 kl. 12.54.08

I høst tok Norsk forening mot støy i bruk en ny oppdatert brosjyre for å presentere sin virksomhet. Den beskriver støyutfordringer som stadig vil bli større som følge av befolkningsvekst, fortettingspolitikk, usammenhengende og mangelfull håndheving av regelverk av støyvern, fraværende politisk prioritering, og en arealplanlegging som ikke tar hensyn til menneskers rett til sunne lydomgivelser.

         Brosjyren oppfordrer oss mennesker til engasjere oss mer i vern mot støy og fremme av sunt lydmiljø. Vår viktigste støymiljølov og folkehelselov i dag er nok plan- og bygningsloven. Den danner grunnlaget for hvor godt vi former  våre fremtidige omgivelser. Viktige beslutninger med langtrekkende konsekvenser tas i plansaker. Hensyn veies mot hverandre. Det er kjempeviktig at det er et sterkt folkelig engasjement for å beksytte gode lydmiljøer. Ellers risikerer støyhensyn å miste prioritet i den politiske avveiningen som skjer i plansaker. Kampene for godt lydmiljø vinnes best med loalt engasjement.

Les foreløpig brosjyre:

Les mer om støy og engasjement

Behov for bedre støylover

Med større engasjement vil også manglene i dagens regelverk - og praktiseringen av dem - komme tydeligere fram. I den sammenheng vil vi minne om det Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite uttalte i sin Innstilling 130 S (2018-2019): 

   « Komiteen deler forslagsstillernes oppfatning av at støy er et miljøproblem som også kan påvirke folks helse negativt, og at folk bør sikres en rett til å bo i et helsemessig forsvarlig miljø. Komiteen mener av den grunn at det bør gjennomføres endringer i dagens lovverk for å forsterke folks vern mot støy, men at Grunnloven ikke er riktig sted å foreta en slik endring. Forslags- stillerne har i forslagsteksten selv gått inn på at det er mye forvirring rundt dagens lovverk. K o m i t e e n mener at det for å rydde opp i dette vil være mer hensiktsmessig å gjøre en alminnelig lovendring med tilhørende utredning som kan se på hvordan en juridisk bindende grense kan fastsettes for hva som kan tolereres av støy» 

      Støyforeningens nye brosjyre kan lastes ned som pdf.

Les den og finn flere grunner til å engasjere deg!

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan