Ny norsk rapport: Samfunnets regning for støyforurensing blir stadig dyrere
Ny norsk rapport: Samfunnets regning for støyforurensing blir stadig dyrere
Oppdatert :04 juni 2020
Skjermbilde 2020-02-26 15.56.46

I vinter kom en ny forskningsrapport fra TØI om de såkalte eksternkostnader fra transport. Støy og konsekvenser av støy - deriblant en stor helseregning - er blant disse kostnadsfaktorene. Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet, grunndataene er innhentet fra de norske infrastrukturetatene, mens TØI har gjort de samfunnsøkonomiske beregningene. Rapporten er kvalitetssikret av et internasjonalt forskerpanel, og er nå tilgjengelig på nettet.  Generelt anslår vi at den nye anslaget på hva støy koster samfunnet nå er 20-30 % høyere, men vi ser eksempler at støykostnader som tidligere var anslått til 0,5 - 1 % av transportens eksternkostnader, i bestemte situasjoner utgjør mer enn 50 % av disse kostnadene! Denne informasjonen bør helt klart få innflytelse på prioritering og tiltak i neste NTP. Vi håper at alle relevante politiske komiteer, også Stortingets transportkomité setter seg inn i rapporten.

Les mer og last ned rapporten

Rapporten - TØI rapport 1704/2019 - er et svar på behovet for kunnskapsoppdatering i forbindelse med videreføring av Nasjonal Tramsportplan.  Rapporten dokumenterer data, metoder og hovedresultater fra et forskningsprosjekt finansiert av transportetatene omhandlende skadekostnader ved transport på veg, sjø og bane. Såkalte eksternkostnader.

    Samferdselsetatene har levert nytt grunnlagsdata for rapporten og Folkehelseinstituttet har vært konsultert for å beregne den norske sykdomsbyrden som er en konsekvens av forurensing fra transport. 

     Spredtbygd strøk, mindre byer fra 10 000 - til 100 000 innbyggere, og byer over 100 000 innbyggere. Samfunnsprisen for forurensing er avhengig av hvor tett man bor, og hvor mange som er eksponert. Prisen for støy er helt klart høyest der mange fler er eksponert. Rapporten har derfor gjort beregninger ut fra denne inndelingen. 

    

Kostnadene for støy og annen forurensing. Se sammenlikningene.

    Rapporten gjelder alle større eksternkostnader fra transport. For dem som er interessert i støykostnader anbefaler vi Del 4 Støy, sidene 143 - 173, og Del 8, sidene 253 - 276. Særlig del 8 demonstrerer godt at støy som i tidligere rapporter har vært ansett relativt ubetydelig i forhold til kostnaden av andre forurensingskilder, nå rykker opp til å være en av de mest dominerende og kostbare transportforurensingene, og i noen settinger den mest kostbare forurensningen. I de fleste tilfeller er støy beregnet til å utgjøre fra 20 til 50 % av de totale eksternkostnadene.

      I sammenlikningene er det i tillegg til støy beregnet kostnadene for lokal luftforurensing, CO2, kø, ulykker og slitasje. 

     Det er vårt håp at alle som er interessert i eller har ansvar for transport, infrastruktur og miljø leser denne rapporten. Se linken nedenfor:

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan