Nyheter
Byvegetasjon gir mindre støy
Oppdatert : 28 mai 2013

Trær, busker og annen vegetasjon bidrar til trivsel og helse – ikke bare ved å bidra til matforsyning, skape fuglestemning, bedre luft og generell trivsel – men også ved å redusere støyen. Beregninger har vist at vegetasjon på taket har størst virkning, med opptil 7,5 dB reduksjon av veitrafikkstøy. Mer.

grønntak

Grønne fasader gir mindre støy – og grønne tak har enda større virkning. Her fra Phoenix, Arizona. Foto Tim Eyck Landscape Architects.

Nye EU standarder for bærbare musikkspillere og mobiltelefoner
Oppdatert : 24 mai 2013

EU foreslår at alle personlige musikkspillere og mobiltelefoner som selges etter februar i år skal ha en lydgrense på 85 desibel (dB).

genes_for_hearing

Forskning anslår at 10 millioner unge europeere risikerer å skade hørselen ved å lytte for mye og lenge på høy musikk.

EU går inn for nye standardkrav for lydnivå på mobiltelefoner og lyden i hodesettet til bærbare musikkspillere. De nye reglene gjelder først og fremst for bærbare, personlige musikkspillere, men omfatter også mobiltelefoner. Reglene går ut på skal ha en standard lydnivågrense på 85 db. Det skal likevel være mulig for forbrukeren å avspille musikken på lydnivå opp til maksimum 100 db. Hvis forbrukeren velger dette vil han for hver 20. time med avspillingsnivå over 85 db, få en muntlig advarsel avspilt i høretelefonen om risikoen ved å spille musikk høyere en sikkrehetsnivået på 85 db. Denne advarselen blir automatisk repetert hver 20 time med musikken på høyt volum.

Honnør til rådmannen i Larvik som setter støygrenser for musikk og uteliv
Oppdatert : 22 mai 2013
IngerAnneSpeilberg_200

Rådmann Inger Anne Speilberg får det til å svinge i utelivsbransjens ledelse. (Foto: Larvik kommune/Østlands-Posten).

Utelivsbransjen i Larvik har sendt felles brev til byens politikere som skal behandle rådmannens forslag til retningslinjer for regulering av støy. Utelivsbransjen frykter at rådmannens regelverk vil bli vedtatt. Det vil gjøre Helsedirektoratets veiledende grenseverdier bindende for Larvik kommune. Brevet inneholder bekymring for utelivsbransjen om den blir bundet av et regelverk som er i samsvar med helsepolitisk sunn fornuft, og frykter at Larvik skal bli en tom by. I tillegg rommer brevet en egenattest om bransjeaktørenes seriøsitet og ansvarlighet. Vi fester oss ved at kommuneadministrasjonen har oppfordret utelivsbransjen til å ta en prat i fred og ro med sine naboer for å sjekke ut hvordan deres praksis oppleves. Honnør til rådmann Inger Anne Speilberg og hennes avdeling som sørger for klare linjer. Kanskje en ide for andre kommuner som har ting ugjort på dette området å skaffe seg et eksemplar av regelverket? Les om saken i Østlands-Posten.

Artikkelen viser til Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse. Den kan du laste ned her:

.

Folkehelsemeldingen peker på støyrisiko
Oppdatert : 21 mai 2013

Støy kan sammen med andre stressfaktorer forårsake både muskelsmerter, forhøyet blodtrykk og hjertesykdom. Støy fra trafikk er blant de miljøpåvirkningene som plager flest mennesker i Norge, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i folkehelsemeldingen, Meld.St.34 (2012-2013). Den ble levert Stortinget 27. april.

Jonas Gahr Store

«God helse - felles ansvar» er tittelen på folkehelsemeldingen. Jonas Gahr Støres departement slår fast at regjeringens mål for folkehelsearbeidet er:

– Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder

– befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller

– vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen

Disse målene bygger på regjeringens strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller slik den er nedfelt i St.meld. nr. 20 (2006 – 2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, og i Nasjonal helse- og omsorgsplan som ble lagt fram i Meld. St. 16 (2010 – 2011). I formålsbestemmelsen i folkehelseloven er det blant annet slått fast at loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller, og fremme trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold.

Folkehelsemeldingen kan lastes ned her.

Smertestillende kan øke faren for hørselstap
Oppdatert : 21 mai 2013

En stor undersøkelse.har vist at smertestillende som ibuprofen (kjent som bl.a. Ibux) og paracetamol (acetaminofen) kan øke risikoen for hørselstap hos kvinner. Risikoøkningen var størst hos kvinner under 50, og den økte med forbruket. Også aspirin ble undersøkt, og der fant forskerne ikke et tilsvarende samsvar. Mer: http://www.hoerelse.info/Smertestillende-medicin-kan-foraarsage-hoeretab.

Forsvarsbygg vil lempe på kravene til skytestøy
Oppdatert : 14 mai 2013

Forsvarsbygg vurderte i 2012 at «ambisjonsnivået når det gjelder grenseverdiene for skytebaner er betydelig strengere enn tilsvarende grenseverdier gitt for andre støykilder. Forsvarsbygg orienterte Forsvarsdepartementet
med bakgrunn i dette forholdet, som videre anmodet Miljøverndepartementet å vurdere en revisjon av retningslinjene for T-1442. Dette revisjonsarbeidet skal gjennomføres i 2013.»
    Forsvarsbygg har rett i at grenseverdiene for skytebanestøy er lavere enn for annen støy. Det gjelder særlig gjennomsnittet (Lden) og skyldes at skytestøy er svært impulspreget, slik at den kan være plagsom selv om gjennomsnittet er lavt.

Har du meninger om dette? Skriv til oss, da, vel!

t-1442-skyt-motorsp

T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, har lavere grenseverdier for impulspreget støy, særlig skytebanestøy, fordi denne er mest impulspreget. Derfor kan støyen være svært plagsom selv om gjennomsnittsstøyen er lav.

Manglende hørelsvern kan ødelegge spillegleden
Oppdatert : 10 mai 2013

Mai måned er korpsmåned. Men i likhet med rockekonserter og diskoteker kan også korpsmusikk uten hørselsvern skade hørselen – ikke minst fordi lydvolumet blir sterkere i et øvingslokale enn i friluft.- Dette feltet har samme status som røyking hadde på 50-tallet. Man tenker rett og slett ikke over at høy lyd kan være skadelig. Myndighetene gjør heller ingenting for å hjelpe folk til å treffe gode valg om egen helse, sier generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, Anders Hegre.

spilleglede

Manglende hørelsvern kan ødelegge spillegleden (ill. Norges Musikkorps Forbund).

Henger etter med nasjonale støymål. Må få opp farten!
Oppdatert : 06 mai 2013

Norsk forening mot støy var 6. mai i høring hos transport- og kommunikasjonskomiteen i fornbindelse med stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2014 -2023. Støyforeningen påpekte atNorge henger etter med å oppfylle det nasjonale målet om 10 % støyreduksjon innen 2020. Særlig utvikler situasjonen på veisektoren seg negativt. Risikoen ved vedvarende eksponering av støy er svekket helse. Samferdselen står for nær 90 % av plagsom utendørsstøy i Norge. En samferdselspolitikk som prioriterer målrettet og vedvarende støyreduserende innsats er avgjørende for å få en mer positiv utvikling. Transportplanens innretning i forhold til støyutfordringene kan styrkes.

       Samtidig leverte foreningen et notat med kommentarer og flere forslag for å skjerpe planens støyprofil:

ntp 2014 - kun ill

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan