Nyheter
Medlemskap som julegave
Oppdatert : 05 des 2016
juljul3

Syns du kjæresten din eller andre fortjener et medlemskap i julegave? Skriv til oss, så ordner vi det. Oppgi hvem som skal betale medlemskap, og hvem du syns fortjener gaven.

Ren-ovasjon i Sarpsborg
Oppdatert : 07 des 2016
elbil-ren-sarp

En av Norges første elrenovasjonsbiler. Foto Sarpsborg kommune

 

Norsk forening mot støy har fått flere klager på søppeltømming, som gjerne foregår med støyende og eksosiske dieselbiler. Sarpsborg kommune satser på mer ren-ovasjon ved å utfase diesesøppelbilene og anskaffe Norges første elbiler til dette formålet. I tillegg skal de bruke biogassbiler – som iallfall er noe bedre enn dieselkjøretøyene. Nettopp renovasjon i byene er noe som egner seg til elektrifisering – av flere grunner:

  • Helse- og miljøgevinsten er større for tunge kjøretøy enn for lette.
  • Renovasjonsbiler kjører nødvendigvis der forlk bor.
  • Søppelkjøring innebærer mye start-og-stopp, noe forbrenningsmotorer er særdeles dårlig egnet til

Sjåførene vet nøyaktig hvor langt de skal kjøre – ingen grunn til rekkeviddeangst

Mer

Mer støy med biltunnel
Oppdatert : 07 des 2016
biltunnel

Bjørgatunnelen. Foto Wikimedia Commons

De nærmeste naboene til den 1600 m lange Bjørgatunnelen hørte straks at støyen ved tunnelmunningen økte. Dette er en vanlig effekt i tunneler og skyldes at refleksjoner fra tunneltaket og –veggene også kastes ut av tunnelen. I tillegg er kanskje farten blitt høyere enn den var på den gamle og svingete veien. Tunnelen ligger ved Lussand i Granvin, Hordaland.

Mer (sorry, betalingsmur) 

Stadig flere utsettes for støy
Oppdatert : 04 des 2016
støy-stat2014

Stadig flere utsettes for minst 55 dBA, særlig fra veitrafikk. Ill. SSB.

Stikk i strid med nasjonale mål for støyreduksjon utsettes stadig flere for støy – særlig fra veitrafikk, hvor over 50 % flere var utsatt for minst 55 dBA i 2014 enn i 1999. Også støy fra flytrafikk, industri og annen næringsvirksomhet viste vekst, men de absolutte tallene er langt mindre enn for veitrafikk. Det siste gjelder også for jernbanen, som faktisk har overoppfylt denne delen av det nasjonale støymål. Alt dette fremgår av den siste undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

     Også flere er blitt utsatt for innendørs støy over 38 dBA, men her presiserer SSB at usikkerheten er stor, og at tallene må tas med et forbehold. Denne formen for støy fra jernbane har økt med nærmere 200 %, men de absolutte tallene er små. Færre plages av så kraftig flystøy innendørs. Flere utsettes for kraftig støy innendørs fra veitrafikk – som utgjør den verste støykilden i absolutte tall – og industri.

I tillegg til disse støytypene kommer støy fra diskoteker og andre skjenkesteder, utagerende privatfester, motorgressklipping, annen nabostøy m.m.
Mer om SSB undersøkelse

holsmbu-pol

Støy fra bl.a. diskoteker og utagerende festing kommer i tillegg. Foto Pål Jensen.

Ny medlemskontingent
Oppdatert : 03 nov 2016
restaur-middag

Et helt års medlemskap koster mindre enn en middag på en restaurant. Ill. Wikimedia Commons.

Kontingentjustering fom. medlemsåret 2017. Årsmøtet for Norsk forening mot støy har vedtatt at kontingenten skal oppjusteres fom. medlemsåret 2017. Det er da 10 år siden forrige justering av kontingenten. Nyinnmeldinger fom. november 2016 har fulle medlemsrettigheter i hele 2017.

Satsene er som følger:
• Ordinært medlemskap for privatpersoner: 300 kroner
• Studenter, pensjonister, arbeidsledige: 200 kr
• Organisasjoner, fagforeninger, skoler, vel o.l: 700 kr
• Offentlige etater: 750 kr
• Bedrifter, fagforbund: 1500 kr

Dårligere lydisolasjon i studentboliger – 0,66 % billigere å bo?
Oppdatert : 22 nov 2016
iso

Med dårligere isolasjon sparer du kanskje flere kroner måneden i husleie på studentboligene. Ill. Wikimedia Commons.

Byggteknisk forskrift (TEK 10) er under revidering og kommer til neste år som TEK 17. I utkastet, som er ment å forenkle boligbyggingen, foreslås å reduserer krav til luftlydisolasjon fra 55 dB til 45 dB mellom rom for varig opphold og fellesareal på studentboliger. Under ellers like forhold vil altså støyen øke med 10 dB. Det tilsvarer ti ganger så stort fysisk lydtrykk. Hvis fellesarealer brukes til fellesprat eller fellesfylleskrål, vil støyen fra én student med de nye kravene gi like mye støy som støyen fra ti studenter i dag. Noen vil nok oppleve dette som en forekling. I rettferdighetsens navn skal det sies at de ikke ønsker slappere krav til trinnlydisolasjon, så det vil ikke høres som om din medstudenter går 10 dB tyngre i fellesarealene.

     – Ulemper vil dog være noe mer støy fra svalgang i studentleilighetene, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet til tu.no.
 
Kostnadsbesparelsen er beregnet til 440 kr/m². Det tilsvarer 0,66 % av boligkostnadene i Oslo, som ifølge Krogsveen er på 71 000 kr/m². Således blir det billigere å bo – hvis ikke da utbyggeren putter de 0,66 prosentene i egen lomme.

Her ser du hvor mye du kan spare med den foreslåtte forenkling.

Klager på vedtak om snøscooterløype
Oppdatert : 19 nov 2016
snøsc9

Ikke forenlig med støygrensene, mener nabo. Foto Wikimedia Commons.

En grunneier i Bardu har via sin advokat klaget over vedtaket om snøscooterløype fra Solbakken camping i Salangsdalen til Sverrevatnan. Sjenerende støy er noe av begrunnelsen for klagen. Advokaten har krevd at klagen gis oppsettende virkning, dvs. at vedtaket ikke kan iverksettes inntil klagen er endelig behandlet. I brevet fra advokaten påpekes det at kommunen ikke har hensyntatt støygrensene i tilstrekkelig grad, samt at kommunen har avvist anførselen om at bruken av løypa vil være i strid med nabolovens tålegrense. Advokaten mener at Bardu kommune har begått saksbehandlingsfeil når de har kommet til at løypa ikke vil være i strid med støygrensene.

Mer

Støy og bly fra skytebaner
Oppdatert : 15 nov 2016
skyt3

Ikke udelt populær virksomhet blant naboer. Foto Wikimedia Commons.

Skytebaner er ikke udelt populære blant naboer, I tillegg til støy reagerer Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen på bly- og tungmetall-forurensningen fra banen. De har sendt brev til Carl Otto Løvenskiold hvor de ber om hans hjelp. Aksjonsgruppens talsmann Geirr Anfinnsen poengterer at det ikke er øvelsene til politi og forsvar som de vil til livs, men ureglementert bruk av banen som må reguleres. De vil at lerduebanen flyttes eller nedlegges.
Skytterforbundet har vedtatt at det ikke er noen dramatikk i forurensningene, og at de vil gjøre tiltak for å hindre avrenning fra området.

I Trømsø frykter naboer mer støy hvis skytebanen i Kjoselvdalen utvides. Etter at planen ble lagt ut på høring, har kommunen mottatt 43 høringsuttalelser. Støy er gjengangeren i alle. En av naboene, Anders Christensen, etterlyser helsemyndighetenes vurdering av skytebanestøyen de allerede har vært utsatt for i årevis. Han mener den helsemessige belastningen vil øke betydelig ved utvidet bruk av skytebanen, selv etter støyskjermende tiltak. Han skriver at det er nødvendig å innhente uttalelse fra offentlige helsemyndigheter før endelig vedtak i kommunestyret.

Mer om Kjoselvdalbanen
Mer om Løvenskioldbanen

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan