Nyheter
Hvor mye mer støyer tunge biler?
Oppdatert : 19 feb 2017
støy-veidekker

Støy fra tunge og lette kjøretøy på forskjellige veidekker ved 80 km/t. KK = brostein. Etter Gardziejczy.

På tørr vei støyer tunge kjøretøy ca. 10 dBA mer, dvs. at én tungbil støyer like mye som ti lette. Dette ifølge målinger av Władysław Gardziejczy ved det tekniske universitet i Bialystok. Og det er naturligvis et gjennomsnitt. I tillegg er tungbil definert snevrere enn av Statens vegvesen. Vegvesenet regner kjøretøy med tillatt totalvekt >3½ tonn som tunge, mens Gardziejczy bare medregner tunge kjøretøy med flere enn to aksler. Således er busser og lastebiler med to aksler ikke tunge etter denne definisjonen, mens Vegvesenet regner dem som tunge. I runde tall støyer en gjennomsnittlig tungbil, etter Vegvesenets definisjon, like mye som syv lette. For en godt vedlikeholdt buss kan vi bruke 4–5-gangeren, mens vi for de største trailerne heller kan gange med 15–20.

Bristol: Nærmiljøanlegg må vekk etter støyklager
Oppdatert : 15 feb 2017
ball-bristol

Støyen ble anleggets bane. Foto BBC.
Til høyre: Støyskjermer behøver ikke bli stygge monstre. Foto Pål Jensen

En rettsavgjørelse har fastslått at et nærmiljøanlegg i Bristol – nærmest en ballbinge uten binge – må rives etter klager på støy og antisosial atferd. Folk i Manor Farm, Horfield, mener ungene ikke har andre steder i nærheten hvor de kan leke og spille ball. Som eksempler på antisosial atferd ble det nevnt stygge ord som ikke kan gjengis her, men som tilhengere av banen mener ikke blir borte ved at banen fjernes. Det øvrige tullballet kunne antagelig ha blitt løst med en støyskjerm. Støy fra et slikt sted består av rop, skrik, ballspark og baller som treffer vantet. Det siste blir eliminert av ballnett. De øvrige støykildene befinner seg normalt 150 cm over bakken eller lavere. For naboer på uteplassene i det flate terrenget vil derfor en støyskjerm på 180 cm fjerne det aller meste av støyen. Transparente støyskjermer finnes også. Vi er iallfall overbevist om at retten ville ha valgt en annen løsning hvis støyen hadde kommet fra en vei.

Mer om nærmiljøanleggtullballet her 

Overraskende mye motorstøy fra hybridbil
Oppdatert : 15 feb 2017
hybrid-merc

Ikke støysvak, skal vi tro Aftenpostens bilskribent. Foto Mercedes-Benz.

I teorien er hybridbiler veldig miljøvennlige – og støysvake. Aftenpostens bilskribent ble imidlertid overrasket over motorstøyen fra «avgiftsvinneren Mercedes-Benz E 350e». Det til tross for at en vogn i denne klassen (kr 662 900, tross avgiftsseieren) antagelig er godt isolert innvendig. For dem som bor langs veiene blir antagelig støyen minst like ille – iallfall med det bilskribenten kaller «litt mer aktiv kjøring». Batteriet i Mercedes' praktvogn har en teoretisk rekkevidde på 33 km, som anslås å tilsvare ca. 20 virkelige km. Noe lignende gjelder for det teoretiske bensinforbruket.

Hele testen

Oslo: Reno med sordin
Oppdatert : 14 feb 2017
søppel

Forsøkene på renovasjon i Oslo har tidvis vært under middels vellykket – men med mindre støyende maskineri, mener en fornøyd innringer fra Frogner. Likevel er det de som foretrekker Reno med banjo. Foto t.v. Pål Jensen. Foto t.h.: Ukjent.

Etter at det såkalte Veireno overtok i Oslo, har forsøkene på renovasjon ikke alltid ført frem. Men har om dagen fikk vi en hyggelig telefon fra Frogner, hvor en mann kunne melde at søppelhentingen var blitt mindre støyende enn før. Og om noen skulle være i tvil, opplyste han at avfallet faktisk ble hentet.

Hvordan påvirkes støyen av bildekkene og farten?
Oppdatert : 14 feb 2017
fuglebad-nordst

Som standard skal veitrafikkstøy måles på tørr veibane, ikke med fuglebad i veibanen. Foto Pål Jensen.

En omfattende tabell gir et visst inntrykk av hvordan bilene støyer. De har målt innvendig støy, og en godt isolert praktvogn vil naturligvis gi mindre innvendig støy enn en bil dårligere isolert bil, selv med lik utvendig støy. Tabellen gir likevel en antydning av utendørs støynivå hvis en sammenligner forskjellige dekk på samme bil, eller ser på hvordan støyen øker med farten. Og forskjellige dekk på samme bil med samme fart utgjør av og til en forskjell på 2–3 dBA. 

Mer

Ørland: 61 av 176 bygninger i rød sone er innløst
Oppdatert : 08 feb 2017
f-35-2

F-35 støyer mer enn forgjengeren F-16. Foto U.S. Air Force ved Marcy Copeland/Wikimedia Commons

Forsvarsbygg har pr. februar 2017 innløst 61 av 176 bygninger (ca. 1/3) i rød støysone rundt Ørland flystasjon. I tillegg ligger ca. 1000 byginger i gul sone. Disse skal støyisoleres bedre, og disse arbeidene skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2019. Støydempende tiltak omfatter f.eks. skifte av ventiler og vindu i typiske oppholdsrom som stue og soverom.

     Behovet for tiltak skyldes at det nye kampflyet F-35 støyer mer enn dagens F-16, noe Norsk forening mot støy dokumenterte allerede i 2011.

Mer 

Korntørk: For mye støy
Oppdatert : 07 feb 2017
korntørk

Bonde Svein Tore Tandberg ble i Drammen tingrett dømt til å redusere støy fra høy- og korntørk, og dessuten betale en nabo over 170 000 kr i saksomkostninger. Støyen overskred tålegrensene i nabolovens §2. 40 desibel (dBA) er høyeste tillatte støy fra tekniske installasjoner, målt ved fasade eller på uteoppholdsareal om kvelden. Målingene, gjennomført av en rettsoppnevnt sakkyndig, viste et støynivå fra 51 til 57 dBA ved de tre aktuelle utearealene. Retten vektla også at støyplagede hadde tilbudt Tandberg å dekke halvparten av utgiftene ved en støyskjerming. Tilbudet ble avslått. «Det må få betydning for saksomkostningsspørsmålet at saksøker hele tiden har vært innstilt på løsninger og framsatt en rekke forslag, blant annet om å dele utgiftene til støyreduserende tiltak. Alle forslag har imidlertid blitt blankt avvist av saksøkte.» heter det i domsslutningen.

Mer 

London: Demp musikken, ellers…
Oppdatert : 30 jan 2017
støy-hør2

Ikke mer av dette, ellers...

Etter til sammen 175 klager fra 10 naboer I Winchelesea Road, Tottenham, ble Beverly Sinclair beskjed om å dempe musikken. Hun fikk forbud mot å spille musikk etter kl. 22, og mot alt musikkspill utendørs – samt en bot. Hun ble også gjort merksam på at hvis hun brøt forbudet, risikerte hun et opphold bak lås og slå.

Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan