Helsedirektoratet

Helsedirektoratet og folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Helsedirektoratet har et overordnet ansvar i henhold til Lov om folkehelse. Forskrifter om miljørettet helsevern danner grunnlagt for arbeidet med å fremme folkehelsen. 

Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Helsedirektoratet reviderte i 2009 sin veileder for nærmiljøanlegg. Veilederen retter seg mot produsenter av nærmiljøanlegg, utbyggere (skoler, vel-foreninger og idrettslag, m.v.) saksbehandlere i kommunene (idrettsetat, helseetat, plan- og bygningsetat) fylkeskommunene samt landets fylkesmenn.

Veilederen inneholder blant annet en standardisert metode for måling og beregning av støy som burde bidra til en mer enhetlig vurdering og behandling av slike anlegg i landets kommuner. Veilederen har som formål å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås. Innholdet i veilederen er å anse som anbefalinger og råd og skal 

  • bidra med kunnskap om støy og støyplager
  • gi veiledning om støyvurderinger og
  • gjennom å gi anbefalte støynivåer, bidra til en mer samordnet og enhetlig behandling av nærmiljøanlegg i fylker og kommuner

Last ned veilederen om ballbinger m.m. 

Musikkarrangement og helse

støy-mus-veil

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Ved svært høy lyd er det også risiko for hørselsskader. Helsedirektoratet har mottatt meldinger fra kommuner, som varsler om støyplager og søvnforstyrrelser fra konserter og arrangementer. Håndteringen av disse sakene har variert mellom kommunene. Det er også rapportert om bekymring knyttet til høye lydnivåer med risiko for hørselsskader.

      Med bakgrunn i dette har Helsedirektoratet, i samarbeid med relevante fagmiljøer, utarbeidet en nasjonal veileder (IS- 0327) for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes. Veilederen er ment å imøtekomme lokale myndigheters behov for konkrete anbefalinger om akseptable lydnivåer ved konserter, festivaler, o. l. Den angir også et forventningsnivå til kommunenes miljørettet helseverntjenestes behandling av saker som omfattes av §§9a og 10a i forskrift om miljørettet helsevern og til Fylkesmannens klagesaksbehandling etter de samme bestemmelsene. Veilederen er ikke juridisk bindende, men bl.a. Oslo pleier å bruke veilederens støygrenser når de gir tillatelse til konserter o.l. arrangementer.

Last ned Helsedirektoratets veileder

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan