news_arrow
Siste nyheter
Publisert :09 april 2018 | Kategori :
Skjermbilde 2018-04-09 07.58.30

Tirsdag 17. april er det nasjonal støykonferanse i Oslo. Velkommen!

Omfattende, spennende og nyttig program på dagskonferansen om støy, der flere av våre store samfunnsaktører også presenterer sin tilnærming for å løse støyutfordringer.

Av programmet nevner vi:

- Den nye internasjonale rapporten om støy og risiko for hjerte- og karsykdommer (fikk en helside i New York Times). Presentert av en fra forskergruppen.

- Stopp støyen-aksjonen forteller om sin strategi og organisering. 

- Forsvarsbygg orienterer om hvordan de skal støyskjerme naboboligene til F-35 basen 

- Ny nasjonal dronestrategi - hva skal gjøres for å beskytte miljøet?

- Joda, Ruter har en støystrategi for t-bane og trikk 

- Universell utforming betyr også støydemping

- Støy i restauranter, hva kan gjøres?

- Eurocities forslag til en bedre implementering av støytiltak

- Ut fra dagens samfunnsplaner - hvordan blir den norske støysituasjonen i 2030?

- Presentasjon av Støyforeningens forslag til nabostøyveileder.

Mer detaljert program blir lagt ut. 

Nasjonal støykonferanse 2018, tirsdag 17. april, Oslo kongressenter, sal B

Gratis adgang. Skriftlig påmelding til post@stoyforeningen.no  Merk meldingen: Påmelding støykonferanse

Publisert :18 april 2018 | Kategori :
Skjermbilde 2018-04-18 11.13.42

Støyaktivister og medlemmer av foreldreutvalg ved lokale skoler i nærområdet til politiets planlagte beredskapssenter: Paal Sjøwall og Linda Methi fra Foreldreaksjonen Stopp Støyen!, representerte aksjonen på Støyforeningens nasjonale støykonferanse, og mottok æresprisen Årets Støydemper 2018.

      På den nasjonale støykonferansen var det mange interessante presentasjoner om de mange sidene ved støyutfordringer i vårt samfunn. Blant annet ble det presentert internasjonal forskning som dokumenterer hinsides tvil at å leve i såkalt dagligdags støy, på sikt medfører betydelig økt helserisiko.

     Et spesielt hyggelig innslag var tildeling av æresprisen Årets Støydemper. Den gikk denne gang  til foreldreaksjonen Stopp Støyen. Aksjonen har sitt utgangspunkt i foreldreutvalg ved en rekke skoler i Oppegård, med tilslutning fra foreldre til barn i barnehagene i området, alle med bekymring for at miljøet og ikke minst støyutfordringene ved det planlagte beredskapssenteret for politiet ikke var godt nok tatt hensyn til i planleggingen. Etter hvert fikk aksjonen også tilslutning fra Bjørndal i Oslo kommune.

     Foreldreaksjonen Stopp Støyen ble tildelt æresprisen Årets støydemper på den nasjonale støykonferansen. I pristalen takket Støyforeningen Justisdepartementet og Politidirektoratet for at reguleringsplanen var så stupid og maktarrogant mht. støy at den vekket foreldrene i Oppegård.

     Stopp Støyen-aksjonen kan også være en inspirasjon for for foreldre og foreldreutvalg ellers i Norge om at miljøutfordringer, ikke minst støyutfordringer, trenger foreldres engasjement om man skal sikre barn gode oppvekstmiljøer. Bare i Oslo bor 60-70 000 barn i gul støysone. Foreldre må engasjere seg for å hindre samfunnsplanlegging og utbygging som gir slike oppvekstmiljøer.   

Publisert :15 april 2018 | Kategori :
elbusser-ruter

Øystein Svendsen (Unibuss), Atle Rønning (Norgesbuss), Jan Volsdal (Nobina), markedsdirektør Ellen Rogde i Ruter og byråd Lan Marie Berg står bak den nye elbuss-satsingen. Foto: Ruter

Oslo har lenge vært baktunge innen elbusser. Men på en pressekonferanse i Unibuss' store bussterminal på Alnabru i Oslo fortalte Ruter og miljøbyråd Lan Marie Berg om Oslos nye satsing på elbusser: 70 innen neste sommer. De vil også gjøre hovedstaden til Europas fremste på elbuss. I indre by skal elektriske leddbusser kjøre på linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54. De skal lades på bussgarasjen på Alnabru.

     Mer.

Publisert :12 april 2018 | Kategori :
kontorl-lys

Det blir færre forstyrrelser I et kontorlandskap med lamper som styres av kontoristenes konsentrasjon. Et dataprogram styrer lampen slik at den lyser rødt når medarbeideren er konsentrert og ikke vil forstyrres, og grønt når h*n kan forstyrres. Lampen er testet blant 450 kontorlandskapsansatte I 12 land. Antall forstyrrelser ble nesten halvert (ned 46 %), og folk følte at de ble mer effektive.

     Mer

Publisert :09 april 2018 | Kategori :
Skjermbilde 2018-04-09 13.10.34

Oslo skal revidere sin handlingsplan mot støy, og har invitert til innspill. Støyforeningen har takket ja til invitasjonen og git synspunkter.  

Da vi først hadde tatt imot invitten, ble vi revet med og levert et 10 siders innspill. Vi betonte vår frykt for at det skulle bli en handlingsplan uten handling og la vekt på følgende hensyn i vårt innspill:

  • Den neste handlingsplanen må ha en tydeligere, målorientert tilnærming, støttet av mer ambisiøse tiltak for å skape støyreduksjon ved støykildene.
  • Handlingsplanen må legge til rette for mer effektiv og forpliktende mekanismer for  rapportering og overvåking.
  • Ha konkrete måltall for hvor mange som skal få redusert støy i sine omgivelser.
  • Bruke et klart, praktisk og direkte språk, slik at planen fremstår tilgjengelig for borgerne. 
  • Planen må sikres finansiering av målrettede tiltak for støyreduksjon.  

Norsk forening mot støy mottar årlig ca 1200 henvendelser om støy fra publikum og har ut fra det en god oversikt over hva som trykker befolkningen mht. støyutfordringer og skadene dette påfører støyplagete. Vi ser også utilstrekkeligheten i lover og regelverk som skal beskytte befolkningen mot helseskadelig støy, og dessuten sviktende myndighetspraksis,  -tiltak og -planer mot støyforurensning. Foreningen ser regelmessig  at lover, eller praksisen i medhold av loven, ikke oppfyller vedtatte mål og løfter fra myndighetene, det være seg stat eller kommune. Vi vil også påpeke den begrensningen som til nå er lagt for handlingsplanen ved at den i henhold til forurensingsforskriften kun retter seg mot mot støyen fra transportområdene, gjør at planen mister noen sentrale elementer i forhold til kommunens virkeområde.